ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ : ആഗസ്റ്റ്‌  2016 - ആഗസ്റ്റ്‌  2016 (മുന്‍ ഭരണസമിതികള്‍)

 പ്രസിഡന്റ്‌:ശ്രീ . ഡോ. ജി. രാജേഷ്
(AE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് , rajesh@ae.iitm.ac.in)
 വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌:ശ്രീ . സന്താനകൃഷ്ണൻ (Security Section)
 സെക്രട്ടറി:ശ്രീ . മിതുൻ സി. എ.
(EE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് , mithunca@gmail.com)
 ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി:കുമാരി അഷ്നി എ.എൽ. (HSS ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
ശ്രീ . നിയാസ് എം. (OE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
 ട്രെഷറര്‍:ശ്രീ . ജയിംസ് കുര്യൻ (ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
 നിര്‍വാഹക സമിതി:- ശ്രീ. പ്രൊഫ. സി . വിജയൻ (ഫിസിക്സ്‌ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
ശ്രീ. ഡോ. ഇടമന പ്രസാദ് (കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
ശ്രീ. ഡോ. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള (സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
ശ്രീ. ശശികുമാർ (സെൻട്രൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്‌ )
ശ്രീ. പ്രവീൺ (സെൻട്രൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്‌ )