മുന്‍ ഭരണസമിതികള്‍

ഭരണസമിതി (ആഗസ്റ്റ്‌  2014 - ആഗസ്റ്റ്‌  2015)
  പ്രസിഡന്റ്‌ഡോ. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള (സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് )
  സെക്രട്ടറിശ്രീ. അർജുൻ വിശ്വനാഥ് (arjunviswanaths@gmail.com - 9962855379)

ഭരണസമിതി (സെപ്റ്റംബര്‍  2013 - ആഗസ്റ്റ്‌  2014)
  പ്രസിഡന്റ്‌ഇടമന പ്രസാദ്‌ (കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്)
  സെക്രട്ടറിസുനിൽ കെ. എസ്. (കൃഷ്ണ ഹൊസ്റ്റൽ)

ഭരണസമിതി (ആഗസ്റ്റ്‌  2012 - ആഗസ്റ്റ്‌  2013)
  പ്രസിഡന്റ്‌ബിനിത തന്പി
  സെക്രട്ടറിബിജേഷ്‌ സി. കെ.

ഭരണസമിതി (ആഗസ്റ്റ്‌  2011 - ആഗസ്റ്റ്‌  2012)
  പ്രസിഡന്റ്‌ജയലാല്‍ ശര്‍മ എം. എന്‍.
  സെക്രട്ടറിദീപക് ജോണ്‍സന്‍

ഭരണസമിതി (ആഗസ്റ്റ്‌  2010 - ആഗസ്റ്റ്‌  2011)
  പ്രസിഡന്റ്‌ഇടമന പ്രസാദ്‌
  സെക്രട്ടറിദീപക് പച്ച