മലയാളം സിനിമ "ചാർലി" OAT യിൽ

കേരള കലാ സമിതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഐ.ഐ.ടി. മദ്രാസിലെ മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് കേരള കലാ സമിതി.