നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം Nov 18. 2011

 കെ കെ എസിന്റെ നിര്‍വാഹകസമിതി യോഗം Nov 18, 2011, 5pm നു CS32 (CSE Dept)-ല്‍ വെച്ച് നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.