നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം - Oct 01, 2013, 5:30pm, BSB 206

 കേരള കല സമിതിയുടെ നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം 01/10/2013 nu HSB 206-ഇല്‍ വച്ച് വൈകുന്നേരം 5:30-നു ചേരുന്നതാണ്.