നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം, Aug 14, 2012

 കേരള കലാ സമിതിയുടെ എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം Aug 14, 2012 വൈകുന്നേരം 6pm-നു നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം: CS 32, Computer Sciences Engineering Section. എക്സിക്ക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗംങ്ങള്‍ എല്ലാവരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്നു താല്പ്പര്യപ്പെടുന്നു. അജണ്ട: General Body Meetingil അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വാര്‍ഷിക കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും അവ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.