നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം - Jan 24, 2013, 5:30pm, HSB 330

 കേരള കല സമിതിയുടെ Executive Committe യോഗം നാളെ (24/01/2013) HSB 330-ഇല്‍ വച്ച് വൈകുന്നേരം 5:30-നു ചേരുന്നതാണ്.