നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം - Sep 25, 2013, 6:00pm, HSB 330

 കേരള കല സമിതിയുടെ നിര്‍വാഹക സമിതി യോഗം നാളെ (25/09/2013) HSB 330-ഇല്‍ വച്ച് വൈകുന്നേരം 6:00-നു ചേരുന്നതാണ്.